Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci se odločijo, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

  1. a) neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: angleščina, nemščina;
  2. b) neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: umetnost, tehnika, šport, nemščina, angleščina, računalništvo;
  3. c) obvezni izbirni predmeti v III. triadi: angleščina I, angleščina II, angleščina III, filmska vzgoja, glasbeni projekt, izbrani šport košarka, nogomet, odbojka, ples, kmetijska dela, likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III, multimedija, načini prehranjevanja, nemščina I, nemščina II, nemščina III, obdelava gradiv: les, obdelava gradiv: umetne snovi, ples, projekti iz fizike in ekologije, računalniška omrežja, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, retorika, risanje v geometriji in tehniki, robotika v tehniki, sodobna priprava hrane, starinski in družabni plesi, šport za sprostitev, šport za zdravje, verstva in etika I, verstva in etika II, verstva in etika III, osnovni vbodi in tehnike vezenja, vzgoja za medije – televizija, vzgoja za medije – tisk, zvezde in vesolje, življenje človeka na zemlji.
Dostopnost