Pomembni datumi za devetošolce

FEBRUAR
– 9. in 10. februar 2018: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC
– 5. marec 2018: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
– 12. – 24. marec 2018: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL
– 5. april 2018: zadnji rok za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2018/19
– 10. april 2018 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
– 20. april 2018: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2018/19 (www.mizs.gov.si)
– 25. april 2018: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ
– 4. maj 2018: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
– 7. maj 2018: NPZ iz matematike
– 9. maj 2018: NPZ iz tretjega predmeta (Tehnika in tehnologija, Tuji jezik, Domovinska in državljanska kultura in etika, Kemija)
– 29. maj 2018: seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
– 29. maj – 31. maj 2018: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
– 31. maj 2018: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

JUNIJ
– 4. junij 2018: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program ( samo na šole brez omejitve vpisa)
– 6. junij 2018: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
– 15. junij 2018: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
– 19. do 22. junij 2018 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
– 22. junij 2018 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
– 22. junij 2018: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
– 27. junija 2018 do 11. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
– 29. junij 2018 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

JULIJ
– 5. julij 2018 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
– 6. julij 2018: objava še prostih mest za vpis

AVGUST
– 31. avgust 2018: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

Dostopnost