Šolska prehrana

Zdravje je vse, zato je potrebno zanj skrbeti. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno. Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje, intelektualne sposobnosti in telesne napore. Na šoli se posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika. Za učence pripravljamo v šolski kuhinji zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano.

 

Cena prehrane

Obrok Cena obroka
zajtrk 0,60 €
malica 0,80 €
kosilo (1.–5. razred) 2,35 €
kosilo (6.–9. razred) 2,65 €
popoldanska malica 0,80 €

 

 

S sprejetjem Zakona o šolski prehrani je v juniju bila vložena prijava na šolsko prehrano. Prijava je potekala preko eAsitenta za starše. Na začetku šolskega leta prejmejo starši pogodbo o ponudbi šolske prehrane.

 

Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, v tajništvu šole. Starši lahko odjavijo prehrano osebno v tajništvu šole, po telefonu, po elektronski pošti, po faksu ali pisno ali preko eAsistenta na portalu za starše.

Če je bila odjava prehrane podana do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo (velja za malico, za kosilo velja odjava že isti dan). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.

Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Centru za socialno delo ni potrebno več oddajati, saj bomo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku, torej imeti morate veljavno odločbo o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo v otroškem dodatku. Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_s olstvo/prehrana/).

 

 

Organizatorka šolske prehrane: Liljana Fujs Kojek

 

e-pošta: prehrana@osbeltinci.si

Dostopnost