OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN UČENCI

 

OPP Število učencev na šoli
Gibalno ovirani otroci 0
Gluhi in naglušni otroci 0
Dolgotrajno bolni otroci 5
Slabovidni otroci 0
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 5
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 1
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 14
Skupaj 25

V šolskem letu 2019/20 imamo trenutno 25 otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki imajo odločbe s strani Zavoda za šolstvo Murska Sobota. Zavod za šolstvo jih je izdal na podlagi strokovnih mnenj komisij za usmerjanje, in tako je tem učencem odobrenih 82 ur dodatne strokovne pomoči tedensko in 23 ur svetovalnih storitev tedensko.

Ti učenci so deležni prilagoditev, zanje se izdelajo individualizirani programi.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka ali pa v kombinaciji (po dogovoru z učiteljem). Učenci pri teh urah odpravljajo učne težave pri branju, pisanju in računanju, odpravljajo vrzeli v znanju, pridobivajo interes za učenje in gradijo pozitivno samopodobo. Učencem pomagajo specialni pedagogi, pedagog in posamezni učitelji.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatna strokovna pomoč: specialna pedagoginja Mihaela Šalamun Mataič, pedagog Andrej Lainšček in mobilne defektologinje OŠ IV Murska Sobota
Dodatna strokovna pomoč- učna pomoč: Nada Forjan, Nataša Jerebic, Simona Vusič, Anita Zadravec, Stanka Rajnar, Cvetka Rengeo, Snežana Šeruga, Jasmina Štaus Žižek, Jelka Breznik, Marko Jerebič, Mateja H. Duh, Majda Gjerek, Cvetka Zlatar, Monika Bedök, Nada Rous, Monika Pajič, Mihaela Janc

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ: Anita Zadravec, Majda Gjerek, Cvetka Zlatar, Monika Bedök, Petra Golja, Matej Žalig

 

Andrej Lainšček

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ – DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zajema pomoč učencem pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri razvijanju znanj, spretnosti, sposobnosti in prilagoditev na področju branja, pisanja, računanja, grafomotorike, pozornosti in koncentracije ter drugih področjih otrokovega razvoja. Izvaja se preko igre, posebnih vaj, treningov, ob delu s konkretnim materialom in z različnimi učnimi pripomočki, ki učencem olajšajo uspešno vključevanje v vsakdanje šolsko delo.

V šolskem letu 2019/2020 izvajamo dodatno strokovno pomoč na šoli mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje/defektologinje OŠ IV Murska Sobota in mag. Mihaela Mataič Šalamun.

mag. Mihaela Mataič Šalamun, prof. def.

 

DELO Z UČENCI ROMI

V šolskem letu 2019/20 bomo še naprej nadaljevali z delom v projektu »Skupaj do znanja — uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«. Koordinator projekta je CŠOD. Na šoli imamo v tem šolskem letu 13 učencev Romov.

Učenci  Romi so vključeni v redne oddelke,  kar je tudi v skladu s strategijo dela z Romi v Sloveniji. Z upoštevanjem potreb vsakega učenca, z uporabo ustreznih oblik in metod dela v razredu (notranja diferenciacija) ter ob občasni pomoči učitelja ISP, romskega pomočnika in delavcev javnih del, dosegamo višjo kakovost znanja pri učencih Romih.

 

V tem šolskem letu bomo imeli predvidoma 10 % učitelja individualne in skupinske pomoči za Rome. Za obdobje pet let je na CŠOD zaposlena romska pomočnica, ki si jo delimo z Vrtcem Beltinci in bo delala na naši šoli tri dni v tedni.

 

Kot ključno nalogo romske pomočnice na šoli izpostavljam pomoč romskim otrokom v nižjih razredih pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela; pomoč pri premagovanju težav s slovenskim jezikom; vključevanje romske kulture ter prispevek k vzpostavljanju kvalitetnejšega sodelovanja med učitelji in starši romskih otrok. Poleg naših obiskov na domu in organiziranih srečanj v šoli želimo, da bi se starši romskih učencev pogosteje  udeleževali govorilnih ur in bi tako bolj ažurno spremljali napredek svojih otrok. Sicer pa je (iz leta v leto) sodelovanje staršev Romov s šolo boljše, kajti tudi naši učitelji spoznavajo okolje, iz katerega izhajajo romski učenci.

Učenci Romi se udeležujejo obšolskih dejavnosti, ki ji organizira CŠOD.

 

Izhajali bomo iz  potencialov romskih otrok (predvsem na glasbenem, plesnem in likovnem področju)  ter jih še naprej vključevali v dejavnosti, kjer dosegajo uspehe.

Načrtujemo izvedbo nekaj delavnic (novoletna delavnica in srečanje ob Dnevu Romov —  obisk ene od kulturnih ustanov). Za izvedbo dejavnosti je zadolžen tim sodelavcev.

 

Šolska svetovalna služba, romski pomočnik ter posamezni učitelji in vodstvo šole se ob  pojavu težav učencev Romov povezujemo s starši ter zunanjimi institucijami (Občina Beltinci, centri za socialno delo, policija, CŠOD). Aktivno sodelujemo tudi na interdisciplinarnih timih ter raznih dejavnostih, ki vezane na romsko problematiko v naši občini.

Tamara Repić, koordinatorka projekta

 

 

 

Dostopnost