Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN UČENCI

 

OPP Število učencev na šoli
Gibalno ovirani otroci 0
Gluhi in naglušni otroci 0
Dolgotrajno bolni otroci 5
Slabovidni otroci 0
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 8
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 3
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 15
Otroci z motnjami v duševnem razvoju 3
Kombinirane motnje (otroci z več motnjami) 5
Skupaj 39

V šolskem letu 2022/2023 imamo trenutno 39 otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki imajo odločbe s strani Zavoda za šolstvo Murska Sobota. Zavod za šolstvo jih je izdal na podlagi strokovnih mnenj komisij za usmerjanje, in tako je tem učencem odobrenih 119 ur dodatne strokovne pomoči tedensko in 37 ur svetovalnih storitev tedensko.

Ti učenci so deležni prilagoditev, zanje se izdelajo individualizirani programi.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka ali pa v kombinaciji (po dogovoru z učiteljem). Učenci pri teh urah odpravljajo učne težave pri branju, pisanju in računanju, odpravljajo vrzeli v znanju, pridobivajo interes za učenje in gradijo pozitivno samopodobo. Učencem pomagajo specialni pedagogi, pedagog in posamezni učitelji
.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatna strokovna pomoč: specialna pedagoginja Mihaela Šalamun Mataič, pedagog Andrej Lainšček in mobilne defektologinje OŠ IV Murska Sobota
Dodatna strokovna pomoč- učna pomoč: Nada Forjan, Nataša Jerebic, Simona Vusič, Anita Zadravec, Stanka Rajnar, Cvetka Rengeo, Snežana Šeruga, Jasmina Štaus Žižek, Jelka Breznik, Marko Jerebič, Mateja H. Duh, Majda Gjerek, Cvetka Zlatar, Monika Bedök, Nada Rous, Monika Pajič, Mihaela Janc

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ: Anita Zadravec, Majda Gjerek, Cvetka Zlatar, Monika Bedök, Petra Golja, Matej Žalig

 

Andrej Lainšček

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ specialna pedagoginja mag. Mihaela Mataič Šalamun, pedagog Andrej Lainšček in mobilne defektologinje OŠ IV Murska Sobota.

DSP – učno pomoč izvajajo: mag. Andrejka Zver, Snežana Šeruga, Mateja Duh, Anita Zadravec, Liljana Babič, Majda Gjerek, Simona Vusič, Tadeja Halas, Jasmina Štaus Žižek, Stanka Rajnar, Jelka Breznik, Sonja Kepe, Nataša Jerebic, Marko Jerebič, Nada Forjan, Andreja Žalik Kranjec, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Mihaela Janc, Matej Žalig, Monika Bedök, Sonja Šavel Horvat.

 

DELO Z UČENCI ROMI

Na šoli imamo v tem šolskem letu 8 učencev Romov, vsi učenci so v tem šolskem letu napredovali v višji razred.
Učenci Romi so vključeni v redne oddelke, kar je tudi v skladu s strategijo dela z Romi v Sloveniji. Z upoštevanjem potreb vsakega učenca, z uporabo ustreznih oblik in metod dela v razredu (notranja diferenciacija) ter ob občasni pomoči učitelja ISP, romskega pomočnika in delavcev javnih del, dosegamo višjo kakovost znanja pri učencih Romih.

Romska pomočnica bo nadaljevala z delom, ki ga je v preteklih petih letih opravljala v okviru projekta Skupaj za znanje.

Kot ključno nalogo romske pomočnice na šoli izpostavljam pomoč romskim otrokom v nižjih razredih pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela; pomoč pri premagovanju težav s slovenskim jezikom; vključevanje romske kulture ter prispevek k vzpostavljanju kvalitetnejšega sodelovanja med učitelji in starši romskih otrok. Poleg naših obiskov na domu in organiziranih srečanj v šoli želimo, da bi se starši romskih učencev pogosteje udeleževali govorilnih ur in bi tako bolj ažurno spremljali napredek svojih otrok. Sicer pa je (iz leta v leto) sodelovanje staršev Romov s šolo boljše, kajti tudi naši učitelji spoznavajo okolje, iz katerega izhajajo romski učenci.

Izhajali bomo iz potencialov romskih otrok (predvsem na glasbenem, plesnem in likovnem področju) ter jih še naprej vključevali v dejavnosti, kjer dosegajo uspehe.
Načrtujemo izvedbo nekaj delavnic (novoletna delavnica in srečanje ob Dnevu Romov — obisk ene od kulturnih ustanov). Za izvedbo dejavnosti je zadolžen tim sodelavcev.

Šolska svetovalna služba, romski pomočnik ter posamezni učitelji in vodstvo šole se ob pojavu težav učencev Romov povezujemo s starši ter zunanjimi institucijami (Občina Beltinci, center za socialno delo, policija, CŠOD). Aktivno sodelujemo tudi na interdisciplinarnih timih ter raznih dejavnostih, ki vezane na romsko problematiko v naši občini.

Tamara Repić

Teden A

Teden A velja
od 17. 6. do 21. 6. 2024
Dostopnost