Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete

a) neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: angleščina, nemščina

b) neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: umetnost, tehnika, šport, nemščina, angleščina, računalništvo;

c) obvezni izbirni predmeti v III. triadi: angleščina I, angleščina II, angleščina III, ansambelska igra, daljnogledi in planeti, izbrani šport nogomet, izbrani šport ples, likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III, multimedija, načini prehranjevanja, nemščina I, nemščina II, nemščina III, obdelava gradiv les, ples, projekti iz fizike in ekologije, rastline in človek, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, risanje v geometriji in tehniki, robotika v tehniki, slikarski, marjetični in gobelinski vbod, starinski in družabni plesi, šport za sprostitev, šport za zdravje, vzgoja za medije televizija.

Dostopnost