Arhiv prispevkov

Subvencioniranje prehrane

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa v proračunskih letih 2013 in 2014 naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano. Starši vložijo na Centru za socialno delo vlogo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS (ista vloga kot...

več...

Šolska prehrana

Zdravje je vse, zato je potrebno storiti vse. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno. Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje,...

več...

Zimska šola v naravi

Zimsko šolo v naravi bomo izvedli za učence 5. razredov od 10. 3. do 14. 3. 2013 na Pohorju, kjer bodo učenci bivali v Ruški koči. Opravili bomo program pohodništva in teka na smučeh, skupaj z ostalimi učnimi vsebinami, katerih cilji bodo predstavljeni podrobneje na...

več...

Poletna šola v naravi

  Tretješolcem bomo ponudili šolo v naravi, kjer načrtujemo izvedbo 20-urnega plavalnega tečaja. Želeni termin je v mesecu juniju, v kraju Baška. V poletni šoli v naravi bodo učenci obnovili ali pa osvojili veščine plavanja, spoznali rastlinstvo in živalstvo...

več...

Zdravstveno varstvo

  Pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev sodeluje šola z zdravstvenim zavodom (z otroškim dispanzerjem). Sodelujemo pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih (3., 5. in 7....

več...

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave...

več...

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

  Na OŠ Beltinci je organizirano podaljšano bivanje za učence razredne stopnje, katerih starši so zaposleni, otroci pa potrebujejo varstvo. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih dejavnostih, naredijo domačo nalogo, pri kateri imajo vso...

več...

Govorilne ure

Zelo pomembna je sprotna in pravočasna obveščenost staršev o uspešnosti otrok, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in izobraževanju, zato so redni stiki med starši in šolo zaželjeni in nujni. Dragi starši,...

več...

Izbirni predmeti

Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirni predmetov. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in...

več...

Razredništvo

  Oddelek          Razrednik 1. a Sonja Šavel Debelak 1. b Nina Košir 1. c Robert Vrbančič 1. M Monika Bedök 2. a Matej Žalig 2. b Bernarda Fras 2. c Marija Štaus 2. M Monika Bedök 3. a Tjaša Erlih 3. b Petra Golja 3....

več...
Dostopnost